ÇED İzleme ve Raporlama

Gönüllü Karbon Piyasası

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde son yapılan değişiklik ile birlikte uzun zamandır askıya alınmış olan “ÇED İzleme” tekrar sisteme dahil oldu. ÇED İzleme, ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda gerçekleştirilmelidir. İnşaat ve işletme dönemlerine ilişkin izleme ve raporlamayı ifade etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

ÇED İzleme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen formata uygun olarak, yeterlik belgesi sahibi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen izleme, “Proje İlerleme Raporu” formatına uygun olarak raporlanır. Proje İlerleme Raporu içerisinde yer alan bilgiler, fotoğraf ve/veya belgeler ile desteklenir.

ÇED İzleme yükümlülüğü, 08.07.2019 tarihinden sonra Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilen projeler için geçerlidir. Proje İlerleme Raporu, proje sahibi firma ve hazırlayan firma tarafından karşılıklı olarak imzalanır ve en az üç nüsha düzenlenir. Hazırlanan nüshalardan bir tanesi Bakanlığa sunulur. Bir nüsha yetkili mercii tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde ibraz edilmek üzere proje sahibinde bulunur. Üçüncü nüsha ise raporu hazırlayan firmada bulundurulur.

Hazırlanacak Proje İlerleme Raporları ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uygunluğunun denetlenmesi gerçekleştirilmektedir. Taahhütlerin uygunluğu nitel ve nicel gözlemler ile desteklenmelidir. Aynı zamanda alınması gerekli diğer izinlerin alındığına dair belgeler de eklenebilir.

ÇED İzlemeyi gerçekleştirecek olan firmanın sahip olması gereken iki kriter bulunmaktadır;

Bu kriterlerden bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesini almış olmasıdır. Diğer kriter ise ÇED İzlemeyi gerçekleştireceği projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlamamış olmasıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlayan firmanın aynı proje için Proje İlerleme Raporunu hazırlayamayacağı açıkça belirtilmiştir.

ÇED İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin tekrar Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine dahil edilmesi, 08.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile gerçekleşmiştir. Hazırlanacak Proje İlerleme Raporu formatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın web sayfasında yayımlanmıştır.

Ankara Çevre Danışmanlık Ekibi olarak;

Türkiye’nin her yerinde uzman kadromuz ile projelerinizde ÇED İzleme ve Kontrol faaliyetlerini gerçekleştirebiliriz.