Blog Single

21 Ağu

Geçici Faaliyet Belgesi

Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne tabi olan  işletmelerin, çevre mevzuatına istinaden uygulaması gereken asgari çevre politikalarının ilk adımı sayılabilir. Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer faaliyet konusu ve kapasite kriterlerinde olan işletmeler, yönetmelik hükümlerini yerine getirmelidir.

İşletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapabilmesi için sağlaması gereken belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, Ek-1 ve Ek-2 tesislerin için oldukça yakın olmakla birlikte bazı ayrılıklar bulunmaktadır.

Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler, bir çevre danışmanlık firmasından hizmet almak veya işletme bünyesinde “Çevre Yönetim Birimi” kurmak zorundadır. Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler ise bunların haricinde bünyesinde tam zamanlı olarak bir “Çevre Görevlisi” istihdam ederek bu şartı sağlayabilir. Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yaparken işletmenin belirtilen bu ilk şartı sağlaması gerekmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için gerekli belgeler;

  • ÇED Kararı (ÇED Olumlu Belgesi, ÇED Gerekli Değildir Belgesi ya da ÇED Kapsamdışı Yazısı)
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Kapasite Raporu (Kapasite Raporundan Muaf ise Muaf Olduğuna Dair Yazı)
  • İşletmenin İş Akım Şeması ve Proses Özeti

Bu belgeler tüm başvurular için ortak belgeler olmakla birlikte, işletmenin konusu ve konumuna göre gerekli olan diğer belgeler;

  • İl Müdürlüğü Uygunluk ya da muafiyet yazıları (Hava Emisyonu, Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı ya da Derin Deniz Deşarjı konulu)

Çevre Lisansı konularında faaliyet gösteren işletmeler için gerekli olan belgeler farklılık göstermektedir. Bu tesisler için gerekli olan belgeler Yönetmeliğin Ek-3B’sinde belirtilmiş olmakla birlikte ilerleyen dönemlerde detaylı olarak bilgilendirme yazıları paylaşılacaktır. Çevre Lisansı konuları;

  • Geri Kazanım
  • Bertaraf
  • Ön İşlem
  • Ara Depolama

Ülkemizde uygulanan atık yönetimi politikasına göre lisans sahibi olmayan işletmeler atıkların depolanması, bertarafı, taşınması konusunda faaliyet gösterememektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi alan bir işletme, belgenin alınmasından itibaren en fazla yüz seksen (180) takvim günü içinde Çevre İzni ve/veya Lisansı’na başvuru yapmalıdır. Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında tüm süreç elektronik ortamdan gerçekleşmektedir. Çevre İzin ve/veya Lisansı’na belirtilen süre içinde başvuru yapılmaz ise GFB iptal edilir.

Benzer yazılar