Blog Single

13 Ağu

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Nedir?

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, siz değerli ilgililere Proje Tanıtım Dosyası ‘nın ne anlam ifade ettiği, hangi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin hazırlaması gerektiği konusunda detaylı bir bilgilendirme metni hazırladık.

Proje Tanıtım Dosyası;

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek–2 Listesinde belirtilen konu ve kapasitelerde faaliyet gösterecek işletmelerce hazırlatılması gereken, işletmeden kaynaklanacak çevresel etkilerin ve sonuçlarının, bilimsel yöntem ve esaslara dayandırılarak hesaplandığı, belirlendiği ve minimum seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin önerildiği kapsamlı bir rapordur.

Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere göre, Yeterlik sahibi firmalar tarafından hazırlanır. Yönetmelikte belirtilen kriterler, Proje Tanıtım Dosyası‘nın rapor formatını oluşturur.

Rapor formatında, faaliyet sahibine ve faaliyete ilişkin bilgileri içeren bir başlık sayfası yer alır. Raporun giriş kısmında, faaliyetin konusu ve kapasitesinin özetlendiği “proje özeti” kısmı yer alır. Proje özetinin yazımında dikkat edilmesi gereken husus ise özeti okuyan hemen herkesin anlayabileceği bir dile sahip olması gerektiğidir. Proje özeti bölümünde teknik terim, detaylı hesaplamalar vb. bilgilerin yer almaması istenmektedir.

Proje Tanıtım Dosyası‘nın içeriği;

Proje Tanıtım Dosyası, başlık ve proje özeti kısımlarının haricinde 3 ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, proje için seçilen yer ve alternatif yerler, projeden kaynaklanacak çevresel etkiler, projenin kapasitesi ve detaylı iş akım şeması, doğal kaynak kullanımı ve proje için seçilen teknoloji ile teknoloji alternatiflerinin detaylı anlatımları yer almaktadır.

İkinci bölümde, projenin yeri ve etki alanını özellikleri detaylandırılmaktadır. Bu bölümde, proje alanının mevcut arazi kullanımları ile korunan alanlar dikkate alınarak değerlendirmeler yapılır. Korunan alanlar, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-5’inde belirtilen alanları kapsamaktadır. İlerleyen zamanlarda Ek-5 listesinde yer alan alanlar ve bu bölümün ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili olarak paylaşımlarımız olacaktır.

Üçüncü bölümde ise faaliyetin inşaat ve işletme aşamalarında açığa çıkacak ya da açığa çıkması muhtemel çevresel etkilere karşı alınacak önlemler yer almaktadır. Bu bölümde belirtilen önlemlerden bazıları resmi olarak belgelendirilebilir. Örneğin; projenin işletilmesi sırasında tehlikeli atıksu ortaya çıkacağı biliniyorsa, açığa çıkacak tehlikeli atıksuyu bertaraf edebilecek bir tesis ile yapılacak sözleşme Proje Tanıtım Dosyası ekine eklenebilir.

Proje Tanıtım Dosyası ‘nın eklerinde ise proje alanına ait koordinatlar yer almalıdır. Ayrıca 1/25.000 ölçekli halihazır harita, vaziyet planı, proje alanına ait jeoloji ve depremsellik özellikleri, jeoloji haritası, proje alanına ait mülkiyet belgesi vb. yer almalıdır. Planlanan proje, maden ocağı ise maden ruhsatı, enerji tesisi ise enerji üretim lisansı gibi belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Benzer yazılar